Adobe & Votiro

Adobe logo - Votiro Votiro logo on checkered background - Votiro